Dr Saliha Salim

Dr Saliha Salim

Emergency Medicine

Senior Registrar

MBBS, MEM

O P Time :

Appointment Form